Druk 3D

Projektowanie CAD

Zasady Najmu

Dostawa i Płatność

Polityka Cookies

Polityka Prywatności

Regulamin Promocji

Wynajem drukarek 3D

© 2018 EXAO. All rights reserved.

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

 Zasady Ogólne Wypożyczalni Sprzętu do Druku 3D

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejsze Zasady Ogólne Wypożyczalni Sprzętu do Druku 3D stanowią integralną część wszelkich umów najmu dalej Umowa Najmu, w których EXAO Łukasz Sosiński występuje jako Wynajmujący. Za Sprzęt do Druku 3D dalej Sprzęt rozumiane będzie każde urządzenie, maszyna, osprzęt lub akcesoria znajdujące się w ofercie  Wynajmującego będąca przedmiotem najmu.

 2. Najemca odbierając Sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność Sprzętu.

 3. Najemca podpisując umowę najmu, potwierdza, że otrzymał Sprzęt pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 4. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. W przypadku  niewykonania obowiązku zwrotu Sprzętu w związku z upływem okresu na jaki Umowa Najmu była zawarta, Strony przyjmują, iż stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony.

 5. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.

 6. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich.

 7. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Sprzętu przez osoby trzecie.

 8. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania Sprzętu, w szczególności materiałami reklamowymi bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 9. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywają się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Najemcą.

 10. Wydanie oraz zwrot Sprzętu następują na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Najemcy i Wynajmującego.

 11. Przed podpisaniem Umowy Najmu na żądanie Wynajmującego niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:

          a. Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka, jednostki budżetowe):

 

 • Dokumenty rejestrowe: wpis do Ewidencji działalności gospodarczej / wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS

 • Dokumenty nadania NIP, REGON,

 • Dowód osobisty właściciela,

 • Upoważnienie do zawarcia umowy / odbioru maszyn dla pracownika (pierwsza umowa zawsze podpisywana jest z właścicielem),

 • Dodatkowo może być wymagane zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu.

 

          b. Klient indywidualny

 

 • Dwa dokumenty tożsamości,

 • Potwierdzenie nadania NIP-u,

 • Dodatkowo może myć wymagane potwierdzenie zapłaty za media stacjonarne za ostatni miesiąc.

 

Prawa i Obowiązki Stron

 

 1. Wynajmujący uprawniony będzie do kontrolowania Sprzętu w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz do dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania Sprzętu w należytym stanie.

 2. Koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Najemcę. Zaliczane do nich będą koszty zużytych materiałów, robocizny
  i ewentualnego dojazdu do miejsca pracy Sprzętu lub  dostarczenia Sprzętu do siedziby Wynajmującego.

 3. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Najemca
  w żadnym przypadku nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień Sprzętu o dodatkowe elementy ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie powstałe w skutek nieuzgodnionych modyfikacji Sprzętu szkody, obniżenie wartości przedmiotu najmu lub koszty przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego.

 4. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Sprzętu, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem Sprzętu. Wynajmujący dołoży należytej staranności, aby zapewnić Najemcy zastępczy Sprzęt, pod warunkiem jednak posiadania go w swoich zasobach.

 5. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowej pracy, wszelkich wypadkach itp.

 6. Najemca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do odbioru faktur, o nadanym numerze NIP oraz jednocześnie upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez swojego podpisu. 

 7. Przedmiot najmu w niektórych przypadkach nie jest wyposażony w środki ochrony osobistej, w szczególności okulary, rękawice ochronne itp., które Najemca zapewnia we własnym zakresie.

 8. Najemca zobowiązany jest do uczestnictwa osobistego lub przez umocowane osoby zarówno przy przekazywaniu Sprzętu, jak i przy jego zdawaniu na rzecz  Wynajmującego. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Najemcę uprawnia Wynajmującego do samodzielnego, jednostronnego ustalenia stanu technicznego Sprzętu oraz ilości elementów wielokrotnych. Protokół ten stanowił będzie podstawę do obciążenia Najemcy kosztami doprowadzenia Sprzętu do stanu pierwotnego.

 9. Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP oraz zaleceniami producenta, w miejscu ustalonym w Umowie Najmu.
  O każdorazowym zamiarze zmiany zakresu lub miejsca używania przedmiotu najmu Najemca  powiadomi pisemnie Wynajmującego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

 10. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu Wynajmującemu. Za zwrot Sprzętu uważać się będzie jedynie oddanie Wynajmującemu Sprzętu w takim stanie, w jakim został on wynajęty
  z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania i w ilości zgodnej z protokołem zdawczo-odbiorczym.
  W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo przedłużyć Umowę Najmu do dnia przywrócenia Sprzętu do stanu poprzedniego, tj. z dnia jego wydania Najemcy oraz naliczyć z tego tytułu dodatkowy czynsz najmu.

 11. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na rzecz osób trzecich, w tym zawodowo zajmującym się obrotem wierzytelnościami, na co Najemca wyraża zgodę.

 12. Najemca oświadcza, iż nie toczy się wobec niego postępowanie zabezpieczające lub egzekucyjne, a także naprawcze lub upadłościowe oraz, iż ma zapewnione środki finansowe na zapłatę czynszu najmu oraz wynagrodzenia za świadczenie usług dodatkowych np. za odpłatne użyczenie materiału do druku 3D.

 

Odpowiedzialność Stron

 

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od chwili jego odbioru u Wynajmującego do momentu zwrotu w miejsce wskazane przez Wynajmującego w stanie niepogorszonym, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą protokolarnego odbioru przez niego Sprzętu.

 2. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe podczas używania Sprzętu, ponosi Najemca.

 3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi Sprzętu oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

 4. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości, określonej w Umowie Najmu lub protokołach zdawczo-odbiorczych, którą Najemca akceptuje. Najemca ma obowiązek uiszczenia ustalonego w Umowie Najmu czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.

 5. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Sprzętu, ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta Sprzętu, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Stron, na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.

 7. Wynajmujący zobowiązany jest do sporządzenia wstępnej kalkulacji kosztów naprawy Sprzętu wg stawek obowiązujących w serwisie Wynajmującego lub w autoryzowanych serwisach producentów urządzeń oraz zawiadomienia o tym Najemcy,
  a także o możliwości dokonania oględzin Sprzętu. Brak odpowiedzi Najemcy na zawiadomienie w terminie 3 dni lub nieuczestniczenie w czynnościach zdawczo-odbiorczych lub oględzinach skutkuje uprawnieniem Wynajmującego do samodzielnego i ostatecznego ustalenia stanu technicznego Sprzętu, przyczyn uszkodzeń oraz wysokości kosztów jego naprawy.

 8. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu będące następstwem jego prawidłowego użytkowania.

 9. W przypadku dokonania Zamówienia, strony wyłączają odpowiedzialność EXAO Łukasz Sosiński za brak udostępnienia przedmiotu najmu, opóźnienie lub zwłokę w udostępnieniu przedmiotu najmu z jakiegokolwiek powodu, jak również awarię sprzętu w trakcie jego eksploatacji.

 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy karami umownymi w wysokości ustalonej
  w Protokole zdawczo-odbiorczym, w szczególności za używanie Sprzętu sprzecznie z zasadami jego użytkowania, niepowiadomienie o jego nieprawidłowej pracy lub inne wyszczególnione w protokołach zdawczo-odbiorczych.

 

Czynsz Najmu i Płatności

 

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do odpłatnego wynajmowania Sprzętu Najemcy wg wyszczególnionych
  w cenniku stawek dobowych lub godzinowych.

 2. Czynsz najmu jest opłatą stałą, pobieraną za każdy egzemplarz Sprzętu ustalany na podstawie Zamówienia lub oferty.

 3. Strony dopuszczają możliwość negocjacji cen w uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy najmie długoterminowym.

 4. Wynajmujący zastrzega możliwość pobierania kaucji zwrotnej od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Sprzętu.

 5. Dostarczenie i odbiór Sprzętu transportem Wynajmującego jest płatne.

 6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu w trakcie trwania Umowy Najmu lub zwrotu niesprawnego Sprzętu oraz konieczności dokonania naprawy przez serwis Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony kosztami pracy serwisantów
  w wysokości netto 50 PLN/rbg. Stawka w tej samej wysokości będzie miała zastosowanie w przypadku rozliczenia kosztów dojazdu serwisu EXAO Łukasz Sosiński na miejsce używania Sprzętu.

 7. W przypadku wystąpienia usterki w wynajętym Sprzęcie do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu jej zgłoszenia do chwili wykonania naprawy przez Wynajmującego. W przypadku gdy Wynajmujący udostępnił Sprzęt zastępczy do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu zgłoszenia usterki do chwili udostępnienia Sprzętu zastępczego.

 8. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt czysty. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za czyszczenie sprzętu w wysokości połowy stawki dobowej określonej dla danego Sprzętu.

 9. Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

 

Czas Obowiązywania Umowy Najmu

 

 1. Umowa Najmu zawarta na podstawie Zamówienia na czas określony podlega wypowiedzeniu.

 2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę Najmu za porozumieniem stron.

 3. W trakcie trwania Umowy Najmu każda ze stron może rozwiązać Umowę Najmu z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia.

 4. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  a. Najemca używa Sprzęt w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem narażając go na utratę lub uszkodzenie,
  b. Najemca narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Wypożyczalni Sprzętu do Druku 3D, Ramową Umowę Najmu lub warunki Zamówienia.
  c. Najemca zalega z zapłatą należności z jakiegokolwiek tytułu za okres co najmniej 7 dni,
  d. Najemca oddaje Sprzętw używanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego,

 5. Z chwilą rozwiązania lub ustania Umowy Najmu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego – w dniu rozwiązania lub ustania Umowy Najmu – zwrotu wynajętego Sprzętu.

 6. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku za każdy dzień zwłoki w zwrocie najętego przedmiotu Wynajmujący ma prawo naliczyć czynsz w podwójnej wysokości. Niezależnie od powyższego Najemca odpowiedzialny jest finansowo za szkody poniesione przez Wynajmującego na skutek nieoddania przedmiotu najmu w terminie.

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych jest EXAO Łukasz Sosiński z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków.

 2. Dane osobowe Najemcy przetwarzanie będą w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych (RODO): szczegóły prosimy sprawdzić w Polityce Prywatności.

 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. Brak dokonania powiadomienia skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod ostatnim wskazanym adresem.

 4. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do treści Umowy Najmu oraz informacji, w których posiadanie wejdą
  w związku z jej wykonywaniem: treść Umowy Najmu objęta jest tajemnicą handlową i nie może być ujawniana bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

 5. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z Umowy Najmu.
  W  przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym
  w Krakowie.